Politika integrovaného systému řízení

Hlavním cílem firmy Potápěčská stanice v.o.s je kvalita prováděných prací a to nejen potápěčských, ale i všech ostatních činností, za současného dodržování všech zásad bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Úroveň kvality je pak poměřována především potřebami a spokojeností zákazníků.
Základním předpokladem pro splnění těchto podmínek je precizní příprava a jasná specifikace zadaného úkolu, dokonalý průzkum pracoviště doplněný video nebo fotodokumentací a především volba takových technologií, které umožní kvalitní a bezpečné provedení každého úkolu při optimální době prací prováděných pod vodou. Také charakter lokalit, kde práce provádíme, nás přímo vybízí, abychom věnovali mimořádnou pozornost v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.
Dalším, neméně důležitým, předpokladem pro vykonávání kvalitní práce je vytvoření kolektivu odborně zdatných a dostatečně motivovaných pracovníků. Jejich vysoká kvalifikace a zručnost je nutnou podmínkou efektivního využití nejmodernějších technologických postupů, které jsou v současnosti k dispozici, a jejich dalšího rozvoje.
Zaměstnanci na všech úrovních organizace jsou současně s odborným rozvíjením znalostí také vychováváni k jednání se zákazníky, kdy je především kladen důraz na ochotu a příjemné vystupování při jednání a k šetrnému chování k životnímu prostředí. Současně je samozřejmostí pozitivní přístup zaměstnanců k řešení problémů zákazníků, které se vyskytnou v průběhu provádění zakázky. Toto chování je pak dále rozvíjeno na základě individuálních potřeb jednotlivých zákazníků a jejich přání. Nedílnou součástí práce všech zaměstnanců je pak dodržování všech bezpečnostních pravidel a používání ochranných pracovních pomůcek.
Výše uvedené zásady a požadovaná stabilní kvalita odevzdávaných potápěčských prací, se odráží v optimalizaci systému a řízení firmy. Realizovaný "Integrovaný systém" je chápán jako příležitost a prostředek ke stanovení jednoznačných pravidel pro řízení všech procesů a to především s maximálním přihlédnutím k jejich vlivu na spokojenost zákazníka, na ochranu životního prostředí, zajišťování BOZP, plnění všech legislativních požadavků, k potřebám firmy a dává prostor k jejich neustálému zlepšování.

Výše uvedené skutečnosti se odráží především v dlouhodobých cílech společnosti:

  • Cílené zvyšování kvalifikace stávajících pracovníků a zkvalitnění náboru pracovníků nových,
  • Dodržování platné legislativy, především v oblasti životního prostředí a bezpečnosti práce
  • Zaměření na zefektivnění investic,
  • Zvyšování úrovně spolupráce a komunikace se zákazníky, poznání potřeb a požadavků zákazníka a jejich důsledné promítnutí do smluvních vztahů.

6.8.2004 v Chomutově

Petr Andrt           
předseda správní rady  

Copyright © 2003 - 2016; POTÁPĚČSKÁ STANICE A.S, všechna práva vyhrazena | webm@ster

[HTML 4.01] [CSS]